PcProx - ochrana prístupu k PC

Programové nadstavby

PcProx Checker - kontrola prítomnosti užívateľa

K čítačke PcProx resp. Iclass ponúkame programovú nadstavbu PcProx Checker resp. Iclass checker, ktorá rozširuje funkčnosť systému o kontrolu prítomnosti užívateľa PC.

Je určená pre verziu Windows 2000 Professional.

Po prihlásení do systému Windows pomocou karty PcProx Checker kontroluje prítomnosť karty na čítačke. Pokiaľ užívateľ kartu zoberie z čítačky PcProxChecker odhlási užívateľa (Log off) z PC alebo uzamkne (Lock desktop) pracovnú plochu. Spôsob ukončenia práce môže administrátor nastaviť. Je jednotný pre všetkých užívateľov daného PC.

Program rozpozná či prihlásený užívateľ je členom skupiny Administrators alebo nie. Ak áno, zobrazí v pravom dolnom rohu ikonku. Po kliknutí na ikonu sa zobrazí menu.

           

Menu Nastavenia: 

Administrátor môže nastaviť  akú akciu program vykoná po odobratí karty.

Možnosti ukončenia práce:

<typolist type="1">

Odhlásenie
PcProx Checker uzatvorí všetky spustené programy bez ohľadu na stav programu/dokumentu. Ak napr. užívateľ mal vytvorený nový dokument, ktorý si neuložil do súboru pred odobratím karty, dokument nebude uložený. Tak isto aj iné ako systémové aplikácie ktoré pracujú na pozadí , budú ukončené.

Uzamknutie pracovnej plochy
PcProx Checker uzamkne pracovnú plochu. Všetky aplikácie a dokumenty budú ponechané v stave v akom sa nachádzali pred uzamknutím pracovnej plochy. Tak isto aj iné ako systémové aplikácie, ktoré sú spustené na pozadí budú nadaľej pracovať.
Po opätovnom prihlásení môže užívateľ pokračovať v práci.

</typolist>

Menu Zastaviť čítanie:

Kliknutím na túto položku menu zastavíme sledovanie, či karta je priložená na čítačke. Túto funkciu je nutné použiť, pokiaľ potrebujete zmeniť heslo (kartu) inému užívateľovi.

Menu Spustiť čítanie:

Kliknutím na túto položku menu opätovne spustite kontrolu prítomnosti karty na čítačke. Priložená karta pred zastavením čítania  a po spustení čítania musí byť zhodná, inak systém odhlási užívateľa.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2022 | MKalarm