ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Elektrická požiarna signalizácia(EPS) slúži:

- na preventívnu ochranu objektov pred požiarmi tak, že vyhodnocuje možné požiarne riziká

- na ochranu osôb a majetku pred požiarom včasným varovaním a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií

- opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru

Priestory chránené systémom EPS sú vybavené opticko-dymovými, teplotnými, tlačidlovými, prípadne inými typmi detekčných prvkov, ktoré reagujú pri ich aktivácii (detekcii požiaru) a pomocou  výstražných zariadení akusticky, alebo opticky signalizujú jeho vznik. Ak ústredňa vyhodnotí vznik požiaru, informuje osoby určené na vykonanie zásahu, aktivuje výstupy, pomocou ktorých ovláda stabilné hasiace zariadenie, požiarne dvere, evakuačný rozhlas, zariadenia na odvod dymu a tepla a ďalšie zariadenia slúžiace na zabránenie šíreniu požiaru a ochrany zdravia a života osôb.

Návrh a inštaláciu EPS je nutné vykonať tak, aby komunikoval so systémami a nadväznými zariadeniami v budove, s ktorými tvorí jeden funkčný celok určený pre minimalizáciu ohrozenia majetku a osôb.

Systém EPS je možné, spolu s inými bezpečnostnými systémami, integrovať do integračného bezpečnostného systému, ktorého úlohou je združovať všetky hlásenia, monitorovať stavy všetkých technologických, elektronických a elektrických zariadení budov a objektov.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm