EVAKUAČNÝ ROZHLAS

Súčasťou protipožiarnych systémov je aj evakuačný rozhlas.  V súčasnosti je jeho návrh, inštaláciu, prevádzku a servis nutné vykonávať v súlade s normami radu EN54.

Slúži na informovanie užívateľov  a návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života. Informovanie užívateľov môže vykonať obsluha ohlasovne požiaru - stála služba, alebo sa spustí vnútorný digitálny záznamník v prípade, kedy je evakuačný rozhlas prepojený s elektrickou požiarnou signalizáciou. V tomto prípade sú z digitálneho záznamníka prehrávané vopred nahovorené správy. Okrem evakuácie návštevníkov a personálu v prípade požiaru, havárie a iných živelných pohrôm môže evakuačný rozhlas vysielať aj všeobecné informácie a upozornenia pre návštevníkov, informácie pre zamestnancov a interných pracovníkov objektov a vytvorenie hudobnej kulisy - pozadia.

Jeho inštalácia je povinná pokiaľ je predpísaný v zmysle požiarneho projektu vypracovaného požiarnikom špecialistom. Samotný projekt požiarneho rozhlasu môže robiť osoba, ktorá má všeobecné oprávnenie na projekciu a súčasne má oprávnenie na projekciu daného systému od konkrétneho výrobcu – podobne je to aj s montážou a revíziou.

Z technického hľadiska je riešený ústredňou, výkonnými zosilňovačmi, vlastnými zdrojmi signálu (mikrofón, tuner, CD prehrávač, ...), reproduktormi, záložným napájacím zdrojom a rozvodmi (kabelážou). Rozvody sú zvyčajne 100 V z dôvodu zníženia strát na vedeniach, nakoľko často krát sa ozvučujú rozsiahle priestory (sklady, administratívne a nákupné komplexy...) a pred samotným reproduktorom je prevodový transformátor. Systém môže byť prepojený s elektrickou požiarnou signalizáciou a v prípade detekcie požiaru je aktivovaný vnútorný digitálny záznamník a zahájená evakuácia. Kabeláž aj prepojenie s ústredňou EPS musí byť z požiarne odolného kábla so zachovaním funkčnosti min. po dobu v zmysle konkrétneho projektu.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm